Visieenmissie  Visie en missie

Het ondersteuningsnetwerk heeft als missie leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten in het gewoon onderwijs te ondersteunen, om zo samen te zorgen voor een optimale ontplooiing en meer welbevinden van de leerling. Ondersteuners betekenen met hun expertise vanuit het buitengewoon onderwijs een meerwaarde in de zorgbegeleiding van een leerling in het gewoon onderwijs. De ondersteuner die ter plaatse komt, haakt in op het lopende zorgtraject van de leerling en op het bestaande zorgbeleid van de school, dat wordt vormgegeven in het zorgcontinuüm.

Het ondersteuningsnetwerk wil een verbindende rol spelen tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Wij doen dit via co-creatie en stimuleren de scholen hierbij tot een inclusieve onderwijssetting. Verbindend samenwerken met alle betrokkenen, waarbij alle partners in gelijkwaardigheid en gedeeld engagement samenwerken, is een belangrijk uitgangspunt. De vier betrokken partijen die rond de leerling en de ouder staan zijn: de school voor gewoon onderwijs, de ondersteuner uit het buitengewoon onderwijs, het CLB en de pedagogisch begeleider zorg en kansen. Binnen deze co-creatie staat de leerling centraal!

In het ondersteuningsnetwerk streven we ernaar om de expertise, gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, flexibel in te zetten. We willen hierbij een meerwaarde betekenen voor het zorgbeleid van de school in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. Samen met de school willen we rond deze leerling een netwerk uitzetten of een bestaand netwerk optimaliseren.

In samenspraak met de vier betrokken partijen worden de ondersteuningsnoden van de leerling en de onderwijsbehoeften van de school, die hieruit voortvloeien, in kaart gebracht. Ook worden de inhoud, duur en frequentie van de begeleiding bepaald.

De ondersteuner wordt gezien als een belangrijke partner die de school ondersteunt en ook een verbindende rol speelt met externe partners indien nodig of gewenst. 

Als expertisetank voorziet het ondersteuningsnetwerk in een blijvende professionalisering voor de ondersteuners. Specifieke onderwijsbehoeften, ondersteuningsbehoeften van de school en vernieuwingen binnen het vormingsaanbod sturen hierbij de inhoud van ons professionaliseringsaanbod aan. Op lange termijn wenst het ondersteuningsnetwerk zijn opleidingen te verbreden en open te stellen voor scholen en ouders om het partnerschap en de samenwerking te optimaliseren.

Het ondersteuningsnetwerk voorziet in eigen kwaliteitsbewaking en kwaliteitsontwikkeling binnen het voortdurende groeiproces van het ondersteuningsnetwerk.

(Deze visietekst is een concretisering van de visietekst Visie op ondersteuning’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen)