Organisatienieuw  Organisatie 

Structuurenorganisatie

Structuur en organisatie 5

 

Netwerkvanpartners

Het ondersteuningsnetwerk is een netwerk van 6 partners die samen instaan voor de ondersteuning van de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte. Allemaal zijn ze betrokken in de aanpak van de zorgvraag. Elke partner heeft hierin vanuit zijn eigen rol ook een verantwoordelijkheid. Welke taak elke partner opneemt, is afhankelijk van de aard van de zorgvraag en de timing binnen het traject. Belangrijk hierbij is wel dat er een goede communicatie is en er duidelijke afspraken gemaakt worden.


knooppunten

Het Ondersteuningsnetwerk Limburg Vrij is verdeeld in 5 knooppunten. Elk knooppunt beschikt over zijn eigen “zorgloket”. Hier worden de zorgvragen vanuit alle scholen die behoren tot dit knooppunt verzameld. Op die manier komt de zorgvraag zo dicht mogelijk bij de plaats terecht waar de zorg gegeven moet worden.

Werkgebieden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Groteenkleinetypes

Het gemotiveerd verslag (GV) of verslag (V) dat het CLB opstelt, vermeldt vanuit welk type buitengewoon onderwijs er extra expertise nodig is voor deze leerling:

  • Type basisaanbod: leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs
  • Type 2: leerlingen met een verstandelijke beperking
  • Type 3: leerlingen met een emotionele en/of gedragsstoornis
  • Type 4: leerlingen met een motorische beperking
  • Type 6: leerlingen met een visuele beperking
  • Type 7 DSH: leerlingen met een auditieve beperking (doven en slechthorenden)
  • Type 7 STOS: leerlingen met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis
  • Type 9: leerlingen met een autismespectrumstoornis

Afhankelijk van het type gebeurt de ondersteuning door competentiescholen of expertisescholen. De competentiescholen ondersteunen enkel binnen ONW Limburg Vrij. De expertisescholen werken ONW- en netoverschrijdend. In sommige situaties gebeurt de ondersteuning voor bepaalde kleine types door het knooppunt zelf.

 

Grote en kleine types 2