Takenrechts  Taken

 

Het beheerscomité maakt afspraken over:

 • de aanwending van de omkaderingsenveloppe en toekenning aan de buo-scholen
 • de inzet van de competentiebegeleiders of andere partners
 • de organisatie van het zorgloket
 • hoe het tegemoet komt aan de ondersteuningsvragen van ouders
 • de samenwerking met
  • scholen van andere netten
  • ondersteuningsnetwerken van andere netten
  • andere zorgverstrekkers zoals MFC’s, CAR, ..
 • de principes waarbinnen de knooppunten werken
 • de manier waarop de knooppunten samenwerken

 

Een beslissing wordt genomen met een 2/3 meerderheid van het aantal aanwezige leden en is slechts geldig als 2/3 van de leden van dit orgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn.