Samenstellingklein  Samenstelling

Samenstelling

 Het beheerscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende partners:

  • 5 vertegenwoordigers van schoolbesturen uit het gewoon onderwijs (1 per knooppunt)
  • 5 vertegenwoordigers van schoolbesturen uit het buitengewoon onderwijs (1 per knooppunt)
  • 1 vertegenwoordiger vanuit de expertisescholen (type 2, 4, 6, 7)
  • 1 vertegenwoordiger van het Vrij CLB
  • 2 vertegenwoordigers van de pedagogische begeleidingsdienst
  • 2 genodigden vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 Werkwijze voor het kiezen van afgevaardigden 1

Er wordt gesproken over “vertegenwoordigers van het schoolbestuur”. Dit betekent in de praktijk dat ook directeurs of andere gemandateerden door het schoolbestuur deel kunnen uitmaken van het beheerscomité.

De verantwoordelijkheid voor het kiezen van afgevaardigden ligt bij de knooppunten. Hoe kunnen zij te werk gaan?

  • Kandidaatstelling tijdens een vergadering waarop alle scholen gewoon en buitengewoon onderwijs zijn uitgenodigd
  • Kandidaatstelling na schriftelijke informatie door het knooppunt via e-mail aan een contactpersoon van het knooppunt